10 ważnych spraw dla Wrocławia

Mamy 5-letni ambitny i realistyczny program walki ze smogiem, który zakłada 4 działania: inwentaryzację ilości palenisk, audyt energetyczny, wymianę źródeł ciepła oraz ocieplanie budynków. Każde z tych działań będzie poparte kampaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.

Środki finansowe na realizację walki ze smogiem w 70% będą pochodzić ze źródeł zewnętrznych: programu centralnego dot. termorenowacji i wymiany źródeł ciepła (103 mld zł w skali kraju), realizowanego przez NFOŚ i WFOŚ, oraz funduszy unijnych na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Główne założenie to wymiana kotłów oraz termorenowacja  30 tys. domów i mieszkań w 5 lat (wg obecnych danych magistratu jest to realna liczba, dopiero inwentaryzacja pokaże, czy jest ich mniej czy więcej), z naciskiem na podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Program zakłada wsparcie miasta dla obywateli zgodne z indywidualnym poziomem dochodów oraz renegocjację umowy z Fortum.

Najważniejsze jest nadanie komunikacji miejskiej priorytetu, na drogach i w budżecie. Na drogach poprzez wydzielanie i takie projektowanie buspasów i torowisk, by tramwaje i autobusy miały pierwszeństwo. Tylko punktualna, wygodna i szybsza od transportu indywidualnego komunikacja miejska będzie alternatywą dla samochodu.

Najważniejsze inwestycje to przedłużenie linii tramwajowych na Bartoszowice, Swojczyce i Ołtaszyn, budowa linii na Jagodno, Psie Pole, Pracze Odrzańskie oraz dopilnowanie powstania tej na Nowy Dwór. Drugi tor na Szewskiej pomoże z dojazdami do centrum.

Tam, gdzie nie da się szybko zbudować torów tramwajowych czy stacji kolejowych, powinniśmy postawić na częste połączenia autobusowe, dzięki którym osoby mieszkające na oddalonych osiedlach nie będą zmuszone na przemieszczanie się po mieście tylko samochodem.

Zwiększymy nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury, bieżącą konserwację torowisk i infrastrukturę trakcyjną, a także wybudujemy dodatkowe podstacje trakcyjne.

Stworzymy rozkład jazdy w sposób zgodny z potrzebami mieszkańców osiedli, dostosowany również do potrzeb przesiadkowych. Zwiększymy częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej, szczególnie w godzinach wieczornych i w dni wolne.

Będziemy kupować w pełni niskopodłogowe i nowoczesne technologicznie pojazdy. Będziemy inwestować w autobusy na alternatywne, ekologiczne źródła energii – elektryczne i na biogaz pozyskany z przetworzonych odpadów bio.

W pełni dostosujemy komunikację publiczną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością.

Mając na celu bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców i innych istot, czystość, ochronę środowiska oraz wykorzystanie dostępnych zasobów, wprowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami. Odpady będziemy traktować jako zasoby, co przyczyni się do pozytywnego wpływu na środowisko i przyniesie oszczędności.

Wprowadzimy we Wrocławiu jako standard podziemne pojemniki na odpady, które oszczędzają przestrzeń naziemną w przeciwieństwie do obecnie spotykanych w mieście kontenerów. Dodatkowo, pomogą one zapobiegać gromadzeniu się szczurów wokół odpadów.

Wdrożymy system zwrotnych opakowań szklanych i plastikowych w sklepach i automatach, dzięki któremu mieszkańcy będą otrzymywać kaucje za zwrot opakowań i ilość odpadów zmniejszy się.

Stworzymy sieć jadłodzielni, które ograniczą marnowanie żywności i pomogą osobom mniej zamożnym.

Zorganizujemy selektywną zbiórkę odpadów bio od mieszkańców, które zostaną dalej wykorzystane w biogazowni lub kompostowni, a wytworzony biogaz będzie mógł napędzać autobusy lub śmieciarki, bądź wrócić do systemu w postaci energii cieplnej.

Zmienimy standardy zarządzania zielenią na bardziej przyjazne dla środowiska przyrodniczego, poprzez m.in. ograniczenie zbędnej pielęgnacji, zmniejszenie częstotliwości koszenia łąk i trawników oraz zbierania liści oraz odbudowę warstwy ściółki, runa i podszytu, a przede wszystkim drzewostanu w parkach. Zrezygnujemy z używania ciężkiego sprzętu na terenach przyrodniczo cennych i zinwentaryzujemy ekosystem miasta.

Zwiększymy nadzór i poprawimy jakość zarządzania zielenią miejską dzięki zatrudnieniu ekspertów (np. botaników, dendrologów) w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Zwiększymy liczbę inspektorów Zarządu Zieleni Miejskiej, aby mogli oni na bieżąco monitorować sytuację w parkach.

Opiekę bieżącą nad zielenią we Wrocławiu przekażemy Zarządowi Zieleni Miejskiej, który zatrudni pracowników fizycznych oraz ogrodników. Obecnie zewnętrzne firmy wykonawcze często nie wywiązują się z powierzonych im zadań. Przeniesienie części opieki bezpośrednio pod ZZM pozwoli zachować kontrolę, zwiększy jakość pielęgnacji i pozwoli ograniczyć koszty.

Rozpoczniemy walkę z gatunkami inwazyjnymi, które mają negatywny wpływ na środowisko.

Jednym z naszych priorytetów będzie Zielona Sieć – połączenie ogrodów, parków, skwerów, terenów rekreacyjnych, cmentarzy pasami zieleni, przez które przeprowadzone będą ciągi piesze i ścieżki rowerowe.

Znacznie zwiększymy zalesienie Wrocławia z aktualnych 7 do 15 proc. poprzez budowę nowych parków, a także odtworzenie zieleni przyulicznej, która świetnie sprawdza się jako bariera akustyczna.

Utworzymy rezerwaty przyrodnicze i użytki ekologiczne na terenie Wrocławia, poddamy ochronie, rekultywacji i nawadnianiu obszar pól irygacyjnych, wraz z Lasemm Rędzińskim i Osobowickim.

Zwiększymy liczbę miejsc w żłobkach publicznych i klubach dziecięcych. Zamierzamy otworzyć nowe placówki na osiedlach, na których powstają nowe mieszkania i są największe potrzeby oraz przy miejscach pracy.

Zapewnimy mniejsze grupy i wyższą jakość opieki dzięki zatrudnieniu większej liczby opiekunów i opiekunek, tak by jedna zajmowała się maksymalnie sześciorgiem dzieci (zgodnie z ustawą obecnie jeden może zajmować się nawet ośmiorgiem).

Zadbamy o zdrowe i pełnowartościowe posiłki, przygotowywane z produktów od lokalnych producentów i rolników, dostosowane do potrzeb dzieci, tak by te nie były skazane na „dietę eliminacyjną”.

Zapewnimy wysokiej jakości oczyszczacze powietrza we wszystkich żłobkach i klubach dziecięcych.

Zadbamy o to, by dzieci w szkołach podstawowych nie musiały chodzić “na zmiany”. Przyjrzymy się możliwym rozwiązaniom ustabilizowania systemu – poprzez udostępnienie większej ilości pomieszczeń lub placówek w miejscach, gdzie występuje ten problem.

Wprowadzimy edukację dodatkową we wrocławskich szkołach dotyczącą:

 • ochrony przyrody i roli przyrody w miastach, opieki nad zwierzętami, segregacji i recyklingu odpadów;
 • edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej;
 • społeczeństwa obywatelskiego, a w tym mechanizmów wyborów, funkcjonowania komisji wyborczych, znaczenia Konstytucji, samorządności oraz roli związków zawodowych;

Najwyższy czas, aby Wrocław wykorzystał potencjał drzemiący w gęstej sieci linii kolejowych. W przeciągu 5 lat we współpracy z samorządem wojewódzkim oraz PKP wybudujemy 10 nowych przystanków kolejowych we Wrocławiu w następujących lokalizacjach:

 • Gajowice
 • Ołbin/Kleczków
 • Osiedle Sobieskiego
 • Maślice
 • Stabłowice
 • Złotniki
 • Tarnogaj
 • Arkady
 • Karłowice
 • Gądów Mały

Podejmiemy plany i będziemy realizować koncepcję Szybkiej Kolei Miejskiej, która w sposób znaczny usprawni poruszanie się po mieście.

Uwzględnimy w koncepcji przywrócenie funkcjonowania Dworca Świebodzkiego oraz plan stworzenia tunelu Dworzec Świebodzki – Centrum – Psie Pole. Będziemy dążyć do pozyskania funduszy na realizację spójnej koncepcji rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej.

Maksymalnie zwiększymy częstotliwość kursowania pociągów w zależności od przepustowości trasy, co 10-30 min.

Wprowadzimy w pełni zintegrowany system biletów kolejowych, tramwajowych i autobusowych do poruszania się po mieście, a także w obrębie aglomeracji wrocławskiej przy współpracy ze wszystkimi spółkami przewozowymi.

Planujemy również utworzenie nowych parkingów przesiadkowych Park&Ride przy stacjach kolejowych i węzłach przesiadkowych.

Poza regularnymi remontami najważniejszych dróg w mieście skupimy się na remontach dróg lokalnych, osiedlowych, które niejednokrotnie są w bardzo złym stanie.

Przeznaczymy 30 milionów złotych z budżetu miasta na Wrocławski Program Pieszy, w tym 20 milionów złotych skierujemy na utworzenie specjalnego funduszu remontowego chodników, których stan wymaga pilnej interwencji.

Będziemy dążyć do realizacji we Wrocławiu tzw. „Wizji Zero”, czyli zniwelowania we Wrocławiu liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych do zera. Działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych na drogach będą realizowane poprzez dalsze uspokajanie ruchu i inwestycje w ramach Wrocławskiego Programu Pieszego.

Utrzymamy na obecnym poziomie budżet rowerowy i dalej będziemy wspierać rozwój sieci dróg rowerowych.

Przeprowadzimy audyt mieszkaniowego zasobu gminy. Pozwoli to określić liczbę pustostanów zdatnych do remontu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i lokale socjalne. Ponadto rzetelny audyt pozwoli ukrócić praktyki nielegalnego podnajmu mieszkań komunalnych oraz racjonalizację przydziału mieszkań.

Wykorzystując fundusze z programów rządowych, zwiększymy liczbę oddawanych w najem mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych poprzez budowę nowych budynków i remonty istniejących, w tym pustostanów.

Zmienimy zasady punktacji wniosków o najem lokali socjalnych poprzez zwiększenie ilości punktów za okres oczekiwania oraz kryterium „przemoc w rodzinie”. Dodamy również kryterium „orzeczenia sądowe”, zapewniające ich wykonanie w pierwszej kolejność.

Będziemy kontynuować rozwój TBS-ów we Wrocławiu, które stanowią alternatywę dla wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym dla osób o średnich dochodach.

Wprowadzimy – wzorowany na ostrowskim programie „dla systematycznych” – wrocławski program mieszkaniowy taniego i komfortowego budownictwa mieszkaniowego, skierowany dla osób o niskich i średnich dochodach, w ramach którego najemcy będą mogli w przyszłości stać się właścicielami swoich mieszkań w systemie niskich rat.

Obejmiemy Lokalnym Programem Rewitalizacji więcej osiedli niż tylko Nadodrze i Przedmieście Oławskie. Inne osiedla takie jak Ołbin, Plac Grunwaldzki, Stare Miasto, Kleczków, Przedmieście Świdnickie i Przedmieście Oławskie, czekają na rewitalizację.

Wraz z rewitalizacją poprowadzimy ambitny program remontów kamienic połączony z kompleksowym działaniem mającym na celu walkę ze smogiem poprzez termomodernizację i podłączanie kamienic do sieci ciepłowniczej.

Nasi radni będą blokować komercyjne i deweloperskie inwestycje niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które miałyby skorzystać w ten sposób na „Lex Deweloper”.

Będziemy dążyć do objęcia 100% powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co ochroni przestrzeń miasta przed nadużyciami, do jakich dochodzi przy wydawaniu sprzecznych ze studium zagospodarowania przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy.

Wprowadzimy restrykcyjną politykę wydawania decyzji o warunkach zabudowy i będziemy stawiać wysokie wymagania dla powstających na ich podstawie inwestycji, tak by te służyły mieszkańcom i mieszkankom.

Będziemy prowadzić politykę tworzenia osiedli kompaktowych, na których mieszkańcy będą mieli dostęp do wszystkich niezbędnych usług publicznych, handlu oraz terenów zielonych i rekreacyjnych. Zamierzamy promować budowanie nowych osiedli bliżej centrum miasta na starych terenach poprzemysłowych i pokolejowych, jak np. w miejscu Portu Miejskiego na Kleczkowie i w okolicach Dworca Świebodzkiego, co będzie możliwe po objęciu tych obszarów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i przygotowaniu ich pod inwestycje.

Oddalimy widmo likwidacji wrocławskich ogrodów działkowych, przeznaczonych przez władze miasta pod inwestycje komercyjne i deweloperskie. W tym celu wprowadzimy zmiany do studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ogrody mogą być w wyjątkowych okolicznościach likwidowane na cele publiczne (np. na transport, ochronę przeciwpowodziową, infrastrukturę miejską oraz miejskie budownictwo komunalne i społeczne). W każdym wypadku na drodze dialogu z działkowcami władze miasta powinny zapewnić im nowe miejsca na ogródki.

Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją samorządy. Konieczne są dwa rodzaje działań na poziomie miejskim: po pierwsze – działania zmniejszające emisje gazów cieplarnianych, po drugie – działania adaptacyjne.

W pierwszych działaniach kluczowe jest ograniczenie spalania paliw kopalnych: ropy i gazu, dzięki rozwojowi sprawnej, punktualnej i atrakcyjnej cenowo komunikacji publicznej oraz rozwojowi rozproszonej energetyki ze źródeł odnawialnych jako alternatywy dla zanieczyszczających powietrze i powodujących globalne ocieplenie źródeł ciepła i energii opartych o paliwa kopalne.

W przypadku adaptacji do zmian klimatu potrzeba zwiększania tzw. zielonej i błękitnej infrastruktury. Chodzi o parki, lasy, zielone ściany i dachy, drzewa i niską zieleń w mieście oraz działania zwiększające retencję wody, często rozwiązania architektoniczne tj: ronda z obniżonymi krawężnikami, przepuszczalne powierzchnie utwardzane, ogrody deszczowe, a nawet sztukę w przestrzeni publicznej, która będzie jednocześnie pełniła rolę „łapaczy deszczu”, co spowolnią proces retencji.

To działania ważne dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także działania o głębokim sensie ekonomicznym. Zjawiska ekstremalne wywołują realne szkody finansowe. Odpowiedzialni gospodarze miast powinni zrobić co w ich mocy, by zapobiegać katastrofom i dobrze przygotować miasta do zmian klimatu. Dla dobra miejskich funduszy, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa i ochrony życia mieszkańców i mieszkanek miast.