Jak głosować?

Wybory do Rad Osiedli we Wrocławiu odbędą się 23 kwietnia 2017 r. w godzinach od 8:00 do 20:00.

Wrocławski krasnal stoi przed bankomatem Wybory do Rad Osiedli

Kto może głosować w wyborach do rad osiedli?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim*, który jest wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu oraz:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Obywatele polscy, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu są z urzędu wpisywani do rejestru wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu, nawet jeżeli posiadają zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu. Dlatego aby głosować w wyborach muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Zameldowanie i dopisanie do rejestru wyborców

Jeśli:

  • stale zamieszkujesz we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały,
  • stale zamieszkujesz na obszarze Wrocławia na innym osiedlu niż osiedle twojego zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu,

wówczas zapoznaj się z zasadami wpisania do rejestru wyborców na wniosek wyborcy.

Jak przebiegają wybory?

Wybory do Rad Osiedli są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Wrocław podzielony jest na 48 osiedli i każde z nich może mieć swoją własną radę. W każdej radzie osiedla wybieranych jest 15 lub 21 radnych w zależność od wielkość osiedla.

Radni i radne wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych, przez:

  • wyborców stale zamieszkałych na terenie osiedla, jeśli osiedle stanowi jeden okręg wyborczy,
  • wyborców stale zamieszkałych na części terenu osiedla stanowiącej odrębny okręg wyborczy, jeśli osiedle zostało podzielone na okręgi wyborcze. W okręgu wyborczym, wybiera się co najmniej 2 radnych.

O wyborze na radnego/radną decyduje liczba oddanych głosów. Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Sprawdź na jakim osiedlu oraz okręgu wyborczym mieszkasz!

Jak głosować?

Karta do głosowania będzie jednostronicowa, koloru białego i w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów w okręgu wyborczym – formatu A4 lub A3. Na karcie znajdą się – w porządku alfabetycznym – nazwiska i imiona wszystkich kandydatów w danym okręgu wyborczym.

Głosuje się, stawiając znak “x” w obrębie kratki z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

Głosuje się maksymalnie na tylu kandydatów, ile mandatów przydzielonych zostało danemu okręgowi wyborczemu.
Np. W okręgu 5 mandatowym można postawić znak “x” maksymalnie przy nazwiskach 5 kandydatów.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba mandatów w okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

Żeby móc zagłosować, należy obwodowej komisji wyborczej okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Zazieleń Wrocław Wybory do Rad Osiedli zdjęcia z roślinami